Gämi hünärmeni

10 ýyllyk önümçilik tejribesi

“Unibridge Nutrihealth Co., Ltd.”

2021-nji ýylda döredilen “Unibridge” azyk önümlerine we ösümlik ekstraktlaryna ünsi jemleýär.
Hondroitin sulfat we tebigy ösümlik ekstraktlary, ösümlik belogy we süýüm we suwsuzlandyrylan gök önümler öndürýän üç sany GMP standart zawodymyz bar.Şeýle hem mugt söwda edip bileris we bir duralga hyzmatyny edip bileris.

“Unibridge” -de, hytaý çig maly bilen dünýä müşderileriniň arasynda bazarda üstünlik gazanyp, durnukly ösüşi üpjün edip biljek köpri gurmagy maksat edinýäris.Giňişleýin pudak aragatnaşygyny, umumy tejribäni, dogry ingredientleri tapmaga ygrarlylygy we bazaryň meýillerini çaklamak ukybyny talap edýän wezipe.BIZ ÖNÜMÇILIK

size

Toparymyz

Toparymyzyň agzalary bilelikde “Unibridge” toparyny kesgitlemek üçin gelendigimize ynanýan müşderä gönükdirilen, hemmetaraplaýyn, köp ugurly çemeleşmäni üpjün edýär.
Düşünjäniň, bilimiň we tejribäniň ajaýyp utgaşmasyny hödürlemäge çalyşýan hünärmenleriň özboluşly toparyndan ybarat bolan “Unibridge” topary, ýokary hilli ingredientleri dünýä üpjün edijiňiz bolar.

factory
factory
factory
sys
sys1

*Biz näme edýäris

Hondroitin sulfat: akula, alabalyk, iriň, doňuz, guş.
Balyk kollagen: Akula, kod, deňiz görnüşi.
Üzüm tohumynyň ekstrakty.
Soýa belogy: izolirlenen soýa belogynyň emulsiýa görnüşi, sanjym görnüşi, içgi görnüşi.
Nohut belogy 80%, 85%.
Nohut süýümi, soýa süýümi, soýa süýdüniň tozy, soýa lesitin.
Suwsyzlandyrylan gök önümler: sarymsak granulasy, sarymsak tozy, wasabi tozy.
Mono limon kislotasy.

* Hil kepilligi
EP USP BP KOSHER HALAL HACCP NSF-GMP

* Innowasiýa

“Unibridge”, haryt bazarlaryna we dünýä ykdysadyýetine uly üns bermek bilen azyk senagatynda ýüze çykýan kynçylyklaryň çözgütlerini hödürlemäge çalyşýar.Sarp edijiniň hemişe üýtgäp durýan özüni alyp barşyna we aşpezlik tendensiýalaryna düşünmek bilen, ähmiýetli bolmak we innowasiýa netijeleri üçin düşünje bermek bilen buýsanýarys
* Hyzmatymyz
Çeýe
Bir duralga hyzmaty


Hünärmen

“Unibridge” biohimikleriň, azyk alymlarynyň we tehnologiýa hünärmenleriniň tehniki toparydyr.Doly taýýarlanan hünärmenler toparymyz ösüş we gaýtadan işlemek meselelerini çözmek üçin doly tehniki goldaw bermäge ukyply.Gaýtadan işlemegiň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, ýaramlylyk möhletini ýerine ýetirmek we bar bolan önümlere laýyk gelmek üçin müşderilerimiz bilen işleýäris.Açyk ösüş gurşawymyz, täze önümi ösdürmegiň innowasiýa çözgütlerini ösdürmäge we önümiň öndürijiligini ýokarlandyrmaga döredijilik giňişligine mümkinçilik berýär.