Gämi hünärmeni

10 ýyllyk önümçilik tejribesi

Iýmit derejeli iýmit nohut süýümi

Adam bedeninde köplenç “gödek däneler” diýlip atlandyrylýan berhiz süýümi möhüm fiziologiki rol oýnaýar, adam saglygynyň aýrylmaz iýmitlerini saklamakdyr.Kompaniýa iýmit süýümini öndürmek üçin bio-ekstraksiýa tehnologiýasyny kabul edýär, içegäni arassalap bilýän we aşgazan-içege keselleriniň öňüni almakda we aşgazan-içege saglygyny goramakda oňat täsir edip biljek iýmit süýümli önümlere baý himiki, ýaşyl we sagdyn himiki serişdeleri goşmaýar.

Nohut süýümi suwuň siňdirilmegi, emulsiýa, asma we galyňlaşma aýratynlyklaryna eýedir we doňdurylan we ereýän durnuklylygy ýokarlandyryp, iýmitiň suwuň saklanmagyny we laýyklygyny gowulaşdyryp biler.Goşulandan soň guramaçylyk gurluşyny gowulaşdyryp, ýaramlylyk möhletini uzaldyp, önümleriň sinerezini azaldyp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Funksiýa

1) ýokary suw baglaýjy kuwwaty
2) ýagyň siňdiriş ukyby
3) iýmit süýüminiň köpelmegi
4) gurluşy gowulaşdyrmak, durnuklylygy we agyz boşlugyny emele getirmek
5) prosesi optimizasiýa, mysal üçin ekstruziýa wagtynda
6) şireliligi we näzikligi güýçlendirdi
7) has uzak saklanyş möhleti we durnuklylygy saklamak
8) horlanmagyň öňüni almak
9) sesiň ýokarlanmagy

marterial3

amaly

Icesakymly ysly önümler, konditer önümleri, köfte doldurmak, nahar bişirmek, içgi, sagdyn horlanmak önümleri we beýleki ugurlarda giňden ulanylyp bilner.

application
application
application
application
application
application
application
application
application

Spesifikasiýa

Haryt

Hil standarty

Önümiň görnüşi

Nohut iýmit süýümi

Daş görnüşi

Açyk sary ýa-da süýtli ak poroşok

Ys

Önümiň tebigy tagamy we tagamy

Çyglylyk%

≤10

Kül%

≤5.0

Inçelik (60-80 mesh)%

≥ 90.0

Pb mg / kg

≤1.0

Mg hökmünde

≤0.5

Jemi süýüm (dry base)%

≥ 70

Jemi tabak hasaplamalary cfu / g

0030000

Koliforma bakteriýalaryMPN / 100g

≤ 30

Salmonella

Ativearamaz

Galyplar we hamyrmalar cfu / g

≤ 50

Escherichia Coli

Ativearamaz

duýduryş

Gaplamak:
20KG / BAG

Saklamak:
Asyl gaplama bilen gurak, salkyn we kölegeli ýerde saklaň, çyglylykdan gaça duruň, otag temperaturasynda saklaň.


  • Öňki:
  • Indiki: