Gämi hünärmeni

10 ýyllyk önümçilik tejribesi

Iýmit goşundylary

 • Food Grade Citric Acid Monohydrate

  Iýmit derejeli limon kislotasy monohidrat

  Limon kislotasy monohidrat

  Önümiň nyşanlary: Ak kristal tozanlar, reňksiz kristallar ýa-da granulalar.

  Esasy ulanylyşy: Limon kislotasy esasan azyk we içgi senagatynda kislotaly, tagam beriji, konserwatiw we antistalizasiýa serişdesi hökmünde ulanylýar, himiýa, kosmetika we arassalaýyş pudaklarynda antioksidant, plastifikator we ýuwujy serişde hökmünde hem ulanylýar.

 • Food Grade Dietary Pea Fiber

  Iýmit derejeli iýmit nohut süýümi

  Adam bedeninde köplenç “gödek däneler” diýlip atlandyrylýan berhiz süýümi möhüm fiziologiki rol oýnaýar, adam saglygynyň aýrylmaz iýmitlerini saklamakdyr.Kompaniýa iýmit süýümini öndürmek üçin bio-ekstraksiýa tehnologiýasyny kabul edýär, içegäni arassalap bilýän we aşgazan-içege keselleriniň öňüni almakda we aşgazan-içege saglygyny goramakda oňat täsir edip biljek iýmit süýümli önümlere baý himiki, ýaşyl we sagdyn himiki serişdeleri goşmaýar.

  Nohut süýümi suwuň siňdirilmegi, emulsiýa, asma we galyňlaşma aýratynlyklaryna eýedir we doňdurylan we ereýän durnuklylygy ýokarlandyryp, iýmitiň suwuň saklanmagyny we laýyklygyny gowulaşdyryp biler.Goşulandan soň guramaçylyk gurluşyny gowulaşdyryp, ýaramlylyk möhletini uzaldyp, önümleriň sinerezini azaldyp biler.

 • Vegetarian Protein — Organic Rice Protein Powder

  Wegetarian belogy - Organiki tüwi belok tozy

  Tüwi belogy, wegetarian belogy bolup, käbirleri üçin bugdaý belogyndan has aňsat siňdirilýär.Goňur tüwi uglewodlaryň beloklardan aýrylmagyna sebäp boljak fermentler bilen bejerilip bilner.Alnan belok tozy, soňra käwagt tagamly bolýar ýa-da süýjüliklere ýa-da saglyk sarsgynlaryna goşulýar.Tüwi belogy, belok tozynyň beýleki görnüşlerinden has tapawutly tagamlydyr.Tüwi belogynda aminokislotalar, sistein we metionin köp, ýöne lizinde az.Iň möhümi, tüwi bilen nohut belogynyň birleşmegi, süýt ýa-da ýumurtga beloklary bilen deňeşdirip boljak, ýöne käbir ulanyjylaryň şol beloklar bilen baglanyşykly allergiýa ýa-da içege meselesi bolmazdan has ýokary aminokislotany hödürleýär.

 • NON-GMO Isolated Soy Protein Powder

  NON-GMO izolirlenen soýa belok tozy

  Izolýasiýa edilen soya belogy NON- GMO Soýa öndürilýär.Reňki ýeňil we önüm tozansyz.Emulsiýa görnüşini, sanjym görnüşini we içgi görnüşini berip bileris.

 • NON-GMO Organic Isolated Pea Protein

  NON-GMO Organiki izolirlenen nohut belogy

  Izolýasiýa edilen nohut belogy, arassalamak, saýlamak, döwmek, aýrylmak, bugarmak, ýokary basyşly birmeňzeş, gury we saýlanan we ş.m. ýaly amallardan soň ýokary hilli nohut bilen öndürilýär. Bu belok 80% -den gowrak belok we 18-den gowrak açyk sary ysly. holesterinsiz aminokislotalaryň görnüşleri.Suwda çözülişi, durnuklylygy, ýaýramagy gowy, şeýle hem haýsydyr bir jelleşme funksiýasyna eýedir.

  Izolýasiýa edilen nohut belogy, arassalamak, saýlamak, döwmek, aýrylmak, bugarmak, ýokary basyşly birmeňzeş, gury we saýlanan we ş.m. ýaly amallardan soň ýokary hilli nohut bilen öndürilýär. Bu belok 80% -den gowrak belok we 18-den gowrak açyk sary ysly. holesterinsiz aminokislotalaryň görnüşleri.Suwda çözülişi, durnuklylygy, ýaýramagy gowy, şeýle hem haýsydyr bir jelleşme funksiýasyna eýedir.

 • OPC 95% Pure Natural Grape Seed Extract

  OPC 95% arassa tebigy üzüm tohumynyň ekstrakty

  Üzüm tohumynyň ekstrakty üzüm tohumyndan alnan we esasan proantosýanidinlerden emele gelen polifenollaryň bir görnüşidir.Üzüm tohumynyň ekstrakty arassa tebigy maddadyr. Synaglar onuň antioksidant täsiriniň C witamini we E witamini bilen deňeşdirilende 30-50 esse ýokarydygyny, adamyň bedenindäki artykmaç erkin radikallary netijeli ýok edip biljekdigini we güýçli garramaga we immuniteti ýokarlandyrýandygyny görkezdi.

 • NON-GMO Dietary Soy Fiber Powder

  NON-GMO iýmit soya süýümli poroşok

  Soýa süýümi, esasan, sellýuloza, pektin, ksilan, mannoza we ş.m. ýaly makromolekulýar uglewodlaryň umumy möhletinde adam iýmit siňdiriş fermentleri bilen siňdirip bilmeýänler, plazma holesterini ep-esli peseldip, aşgazan-içege funksiýalaryny we beýleki funksiýalary kadalaşdyryň.Öýjük diwar süýüminden we soýa kotiledonynyň belogyndan ýasalan özboluşly, ýakymly tagamly süýüm önümidir.Süýüm bilen belogyň bu birleşmesi bu önüme ajaýyp suw siňdiriji berýär.

  Soýa süýümi, öýjügiň diwar süýüminden we soýa kotiledonynyň belogyndan öndürilen özboluşly, ýakymly tagamly süýüm önümidir.Süýüm bilen belogyň bu kombinasiýasy bu önüme ajaýyp suw siňdiriji we çyglylygyň göçmegine gözegçilik edýär.Organiki taýdan tassyklanan prosesi ulanyp, GMO däl soýa öndürilýär.Mosturtlaryň köpüsinde meşhur iýmit goşundylaryndan we ingredientlerinden biridir.

  Gowy reňk we tagamly soýa süýümi.Suwuň gowy saklanmagy we giňelmegi bilen iýmitlere goşulsa, önümleriň garramagyny gijikdirmek üçin önümleriň çyglylygy artyp biler.Gowy emulsiýa, asma we galyňlaşma bilen, suwuň saklanmagyny we iýmitiň saklanmagyny gowulaşdyryp, doňmagyň, eremegiň durnuklylygyny ýokarlandyryp biler.

 • Food Grade Soya Lecithin Liquid

  Iýmit derejesi Soya Lesitin suwuklygy

  Soya Lesitin GMO däl Soya noýbasyndan ýasalýar we arassalygyna görä açyk sary poroşok ýa-da mumdyr.Giň funksional we iýmitleniş aýratynlyklary üçin ulanylýar.Fosfolipidleriň, fosfatidilkoliniň (HK), fosfatidiletanolaminiň (PE) we fosfotidilinozitiň (PI) üç görnüşinden durýar.

 • Dehydrated Garlic Powder / Granular

  Suwsyzlandyrylan sarymsak tozy / Granular

  Sarymsak allium sativum ylmy ady bilen hem bellidir we sogan ýaly beýleki tagamly alimentler bilen baglanyşyklydyr.Sarymsak hem ysly, hem-de bejeriji element hökmünde Galen medeniýetinde iň esasy zatdy.Sarymsak gaty tagamly mazmuny öz lampasy üçin ulanylýar.Sarymsagyň, C we B witaminleri ýaly dürli iýmit maddalary bar, bu organizmiň oňat siňmegine, çalt, asuda agyrylara, metabolizmi çaltlaşdyrmagyna we bedeni sazlamagyna kömek edýär.Sarymsagy täze iýmek has gowudyr, ýöne sarymsagyň bölekleri bu organizm üçin umuman gowy saglyk berýän bu gymmatly iýmitleri saklaýar.Täze sarymsak uly böleklere bölünýär, ýuwulýar, sortlanýar, dilimlenýär we soňra suwsuzlanýar.Suwsuzlandyrylandan soň önüm saýlanýar, üwürilýär we ekranlaşdyrylýar, magnitlerden we metal detektordan geçýär, gaplanylýar we iberilmezden ozal fiziki, himiki we mikro häsiýetleri barlanýar.

 • Chondroitin Sulfate (Sodium/Calcium) EP USP

  Hondroitin sulfat (natriý / kalsiý) EP USP

  Hondroitin sulfat haýwanlaryň kıkyrdagynda, bogaz süňkünde we doňuz, sygyr, towuk ýaly burun süňkünde giňden ýaýrandyr.Esasan süňklerde, tendonlarda, baglarda, deride, korneýada we beýleki dokumalarda saglyk önümlerinde we kosmetika serişdelerinde ulanylýar.