Gämi hünärmeni

10 ýyllyk önümçilik tejribesi

Gidrolizlenen deňiz balyklary kollagen peptidi

Balyk Kollagen peptidleri köpugurly belok çeşmesidir we sagdyn iýmitlenmegiň möhüm elementidir.Olaryň iýmitleniş we fiziologiki aýratynlyklary süňkleriň we bogunlaryň saglygyny ýokarlandyrýar we owadan derä goşant goşýar.

Gelip çykyşy: Kod, deňiz görnüşi, akula


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Funksiýa

1) Garramaga garşy: Balyk kollageniniň I kollagen görnüşi we I kollagen görnüşi derimiziň emele gelýändigi sebäpli, onuň deriniň peýdasyna bolmagy geň däldir.Deriniň garramagynyň alamatlarynyň öňüni almaga we gowulaşdyrmaga kömek edýär.Bu kollageni iýmegiň deriniň bolup biläýjek peýdalary, gowulaşan tekizligi, çyglylygy has gowy saklamagy, artykmaçlygy ýokarlandyrmagy we çuňňur ýygyrtlaryň döremeginiň öňüni alýar.
2) Süňkleri bejermek we täzeden dikeltmek: Balyk kollagen ýakynda bedeniň tebigy kollagen önümçiligini artdyrmak ukybyny görkezdi.Geçmişde geçirilen gözlegler, balyk derisinden kollagen peptidleriň süňk mineral dykyzlygyny ýokarlandyrmak we osteoartritde çişmä garşy işjeňlik etmek arkaly süňk saglygyna oňyn täsir edip biljekdigini görkezdi.
3) oundaralary bejermek: Balyk kollagenleri indiki döwüklere, dyrnaçaklara ýa-da has agyr ýaralara has gowy we çalt bejermek üçin kömek edip biler.Oundaranyň bejermek ukyby, ahyrky netijede, bedeniň täze dokumalarynyň döremegine kömek edýändigi üçin ýarany bejermek üçin zerur bolan kollagene esaslanýar.
4) Antibakterial ukyplar: Bu soňky gözleg, kollagenciniň stafilokokk aureusynyň ösmegine doly päsgel berýändigini, köplenç staf ýa-da staf infeksiýasy diýlip atlandyrylandygyny ýüze çykardy.Staf, deride ýa-da burunda bakteriýalardan döreýän örän çynlakaý, ýokanç ýokanç keseldir.Geljek üçin deňiz kollagenleri adam saglygyny hem iýmit howpsuzlygyny ýokarlandyryp biljek mikroblara garşy peptidleriň geljegi uly çeşmesine meňzeýär.
5) Beloklaryň kabul edilişiniň köpelmegi: Balyk kollagenini iýmek bilen diňe kollagen almarsyňyz - kollageniň içindäki ähli zady alarsyňyz.Kollagen iýmek arkaly belok kabul ediş mukdaryny köpeltmek bilen, türgenleşikleriňizi gowulaşdyryp, myşsalaryň ýitmeginiň öňüni alyp bilersiňiz (we sarkopeniýanyň öňüni alyp bilersiňiz) we okuwdan soň has gowy dikelip bilersiňiz.Iýmitiňizde has köp kollagen belogy hem agramy dolandyrmaga kömek edýär.

amaly

1) Iýmit.Saglyk iýmitleri, iýmit goşundylary we iýmit goşundylary.
2) kosmetika.Deriniň garramagynyň täsirini azaltmak üçin kosmetika pudagynda ulanylýar.

application
application
application
application

Spesifikasiýa

ANALIZ Aýratynlyk Netijeler
Ys we dadyp görüň Önümler bilen üýtgeşik ys we tagam Jogap berýär
Gurama formasy Bitewi poroşok, ýumşak, tort ýok Jogap berýär
Daş görnüşi Ak ýa-da açyk sary poroşok Jogap berýär
Haramlyk Görünýän ekzogen haramlyk ýok Jogap berýär
Dykyzlygyň dykyzlygy (g / sm³) / 0.36
Belok (g / sm)³) 90.0 98.02
Hyp (%) 5.0 5.76
pH bahasy (10% suwly ergin) 5.5-7.5 6.13
Çyglylyk (%) 7.0 4.88
Kül (%) 2.0 0.71
Ortaça molekulýar 1000 1000
Gurşun 0.50 Tapylmady
Arsenic 0.50 Geç
Merkuri 0.10 Tapylmady
Hrom 2.00 Geç
Kadmium 0.10 Tapylmady
Jemi bakteriýalar (CFU / g) 1000 Jogap berýär
Koliforma topary (MPN / g) 3 Tapylmady
Galyplar we hamyrmaýa (CFU / g) 25 Tapylmady
Zyýanly bakteriýalar (Salmonella, Şigella, Vibrio Parahaemolyticus, Staphylococcus Aureus) Ativearamaz Tapylmady

duýduryş

Gaplamak:25 kg / deprek

Saklamak:25 ° C temperaturada gurak, salkyn we garaňky ýerde saklaň
otnositel çyglylyk 50% -den pes


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER