Hil goşundylary

10 ýyllyk önümçilik tejribesi

Habarlar

 • Üzüm tohumynyň ekstraktynyň netijeliligi

  Üzüm tohumynyň ekstraktynyň saglyga köp peýdasy bar we ony köp adam sarp edýär.Üzüm tohumynyň ekstraktynyň peýdalary we täsirleri näme?Köp adam bu hakda köp zat bilmeýär.Üzüm tohumynyň ekstraktynyň esasy täsirleri.1. Erkin radikallary döwmek ...
  Koprak oka
 • Kollageniň süňklere täsiri

  Adamlaryň köpüsi, ýaşymyz bilen deri dokumalarynyň garramagyny gowulandyrmak maksady bilen kollagen ulanýarlar ýa-da iýýärler.Aslynda, kollagen diňe deride giňden duş gelmän, süňkleriň möhüm düzüm bölegi bolup, süňklerdäki organiki maddalaryň takmynan 70-80% -ini emele getirýär.Kollagen diňe bir gowulaşmaýar ...
  Koprak oka
 • Natriý kondroitin sulfatynyň has az ulanylyşy

  Hondroitin sulfaty hakda pikir edenimizde, ilki bilen bogunlar ýa-da derman önümleri üçin iýmit goşundylary hakda pikir edýäris.Aslynda, kondroitin iýmit goşundylaryndan başga-da derini bejermek kosmetika serişdelerinde, iýmit we göz damjalarynda ulanylyp bilner.Aşakda kondroitiniň rolunyň jikme-jik beýany ...
  Koprak oka
 • Kollagen - uly we kiçi molekulalar

  Kollagen bölünip bilner: uly molekula kollagen we ownuk molekula kollagen peptidleri.Adatça iýýän iýmitimizdäki diş etinde, 300,000 dalton ýa-da ondanam köp molekulaly agramly belok molekulalary bar, olar sarp edilenden soň göni siňdirilmeýär, ýöne aminlere bölünýär ...
  Koprak oka
 • Tremellam polisakaridiň derä täsiri

  Ak kömelek diýlip hem atlandyrylýan kümüş kömelek, derman we iýmit üçin Hytaýyň adaty iýmit önümidir, taryhy müň ýyl mundan ozal ýazylypdyr.Häzirki wagtda tehnologiýanyň ösmegi bilen adamlar kümüş kömelekdäki polisakarid ulgamyny çykardylar ...
  Koprak oka
 • Hondroitin sulfat we glýukozamin sulfaty

  Hondroitin sulfatynyň (CS) hereket mehanizmi 1. Bilelikdäki kıkyrdagy bejermek üçin proteoglikanlary doldurmak.2. Güýçli gidrasiýa täsiri bar we proteoglikan molekulalaryna suw çekip, kıkyrdagy gubka ýaly galyňlaşdyryp, kıkyrdagy suw we ýokumly maddalar bilen üpjün edip, güýçlendirýär ...
  Koprak oka
 • Kollageniň klassifikasiýasy

  Kollagen organlaryň we dokumalaryň bir bölegidir.Organlaryň we dokumalaryň gurluşyny we işleýşini saklaýar we esasan aşakdakylardan ybarat : 1. I görnüşli kollagen: adam bedeninde iň köp, dermada, süňklerde, dişlerde, tendonlarda we bedeniň beýleki ýerlerinde paýlanýar goşmak ...
  Koprak oka
 • Tremella polisakaridleriň gipoglikemiki we gipolipidemiki täsirleri

  Tremela kömelek polisakaridleri, tetraoksopirimidiniň we streptohloriniň täsiri astyndaky süýji syçanlary sebäpli döreýän süýji syçanlarynda ganyň glýukoza derejesini ep-esli derejede peseldip biler, serum insuliniň derejesini ýokarlandyryp we süýji syçanlarynda suw kabul edişini azaldyp biler.Syçan peroksizom köpelmegi bilen işjeňleşdirilen reseptor ...
  Koprak oka
 • Kondroitin sulfatynyň haýwan goşundylarynda ulanylmagy

  Hondroitin sulfat, adam we haýwan birleşdiriji dokumalarda tapylan kükürtli glikozaminoglikanlaryň bir topary bolup, esasan kıkyrtyk, süňk, tendon, myşsa membranalarynda we gan damar diwarlarynda paýlanýar.Osteoartrit bejergisinde köplenç glýukozamin ýa-da beýleki komponentler bilen bilelikde ulanylýar.A ...
  Koprak oka
 • Balyk kollageniniň hili sygyr, goýun we eşekden has gowydy

  Adamlar sygyr, goýun we eşek ýaly gury ýer haýwanlaryndan has köp kollagen alýarlar.Soňky ýyllarda gury ýer haýwanlarynda ýokanç keselleriň ýygy-ýygydan ýüze çykmagy we sygyr, goýun we eşek ýaly haýwanlardan alynýan kollageniň molekulýar agramy dürli-dürli ...
  Koprak oka
 • Tremella polisakaridiň lukmançylykda ulanylmagy

  Tremella polisakaridiň çylşyrymly gurluşy we dürlüligi sebäpli, onuň biologiki işjeňlik mehanizmi, netijelilik faktorlary, doza-täsir we gurluş-işjeňlik gatnaşyklary ýeterlik derejede düşnükli däl, ýörite gözlegleriň we köp kynçylyklaryň ulanylmagynyň lukmançylygynda tremella polisakarid, .. .
  Koprak oka
 • Portulaka ekstraktynyň täsiri

  Ösümlik polisakaridleri we witaminler derini iýmitlendirip we ýaglap, epitel öýjükleriniň kadaly fiziologiki işlemegine kömek edip biler, guraklyk sebäpli ölen deriniň we kesikulyň döremegini azaldyp biler, aminokislotalar damar süýümli myşsasyny gysyp biler, derini ýeňilleşdirip we gyjyndyrmany saklap biler .. .
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3