Gämi hünärmeni

10 ýyllyk önümçilik tejribesi

NON-GMO izolirlenen soýa belogy

Soýa belogy näme?
Ösümlik esasly belok, soganlyk sogan, gök önümdir.Bu, wegetarianlar we wegetarianlar üçin, şeýle hem holesterini we doýgun ýagy bolmadyk süýtden gaça durýanlar üçin belok çeşmesini döredýär.
Üç kategoriýa bar:
1. Soýa belogy
Bu, iň ýokary hilli soya belogydyr.Beýlekilerden has arassalanan we gaýtadan işlenen, ýöne aşakdaky beýleki iki görnüş bilen deňeşdirilende iň ýokary biologiki gymmaty bar.Diýmek, beden iýmitlenýän zatlaryň köpüsini ulanar.
Bu görnüşi şu ýerden tapyp bilersiňiz:
✶ Belok esasly goşundylar (titremeler, barlar we ş.m.)
✶ Süýt önümleri
Meat Käbir etiň ornuny tutýar
✶ şertler
✶ Çörek önümleri

2. Soýa belogynyň konsentraty (SPC)
SPC şekerleri (soýa uglewodlarynyň bir bölegi) deşilen soýa noýbalaryndan aýyrmak arkaly ýasalýar.Entegem belokda köp, ýöne iýmit siňdiriş saglygy üçin peýdaly süýüminiň köpüsini saklaýar.
SPC köplenç tapylýar:
✶ Galla önümleri
Ed Bişirilen önümler
✶ Çaga süýdüniň formulasy
Meat Käbir etiň ornuny tutýan önümler
Er Piwo

3. Tekstirlenen soýa belogy (TSP) ýa-da ösümlikli belok (TVP).
Bu soýa belogynyň konsentratyndan ýasalýar, ýöne has uly böleklerde ýa-da böleklerde bolýar.Köplenç et esasly önüme meňzeýär
TSP, çorbalar, sogan, stýu we başgalar ýaly meşhur et esasly naharlary taýýarlamak üçin ulanylyp bilner.

Soya belogynyň saglyga nähili peýdalary bar?
Adamlaryň has köp ösümlik esasly iýmitlenişine geçmeginiň sebäplerinden biri, az mukdarda holesterini iýmek bolup biler, sebäbi etde köp bolan dietada holesteriniň mukdary köp.

Soya belogynyň peýdasy, ýokary hilli belok bolsa-da, holesteriniň we doýgun ýagyň az bolmagydyr.Bu ony et esasly ekwiwalent üçin peýdaly alternatiwa edýär.

Soýanyň hakykatdanam LDL derejesini ("erbet holesterin" diýilýär) peseldip, HDL derejesini (gowy holesterini) ýokarlandyryp biljekdiginiň başga bir subutnamasy bar.Täsirleri arassalanan beloklara däl-de, has az işlenilen soýalarda has ulydygy anyklandy.

Soya belogy, beýleki ösümlik çeşmelerinden tapawutlylykda sinkde has ýokarydyr.Sinkden sinkiň siňdirilmegi etiňkiden 25% pesdir.Sinkiň pes derejesi myşsanyň ösmegine we ýadawlyga täsir edýän pes testosteron bilen baglanyşyklydyr.

Şeýlelik bilen, köplenç ukusyz duýýandygyňyzy görseňiz, belki, soýa belogynyň sarsdyrylyşyna siňip görüň.

Şeýle hem immunitet ulgamyny we energiýa önümçiligini goldamak üçin zerur bolan B witamini, kalsiý, demir, magniý, fosfor we kaliý köp.Bu, ähli saglyk we sagdynlyk duýgusyny gowulaşdyryp, size möhüm energiýa güýjüni berip biler.

Soya belogynyň ulanylyşy näme?

Iýmitlenişiňize çalyşma ýa-da goşundy hökmünde ulanylyp bilner.Köp dürli görnüşlere we wariantlara girýändigi sebäpli, ummasyz mümkinçilikler bar.

Soya belogy adaty iýmitlenişiňize goşmaça hökmünde hem ulanylyp bilner.Belok mukdaryny köpeltmek isleýän bolsaňyz, ýöne süýtli ýa-da kazein ulanyp bilmeýän bolsaňyz, bu ajaýyp alternatiwa bolup biler.Şahalanan zynjyrly aminokislotalar köp we ähli 9 aminokislotalary öz içine alýar, şonuň üçin myşsalary gurmak maksatlaryňyzdan ýüz öwürmeli bolmaz.

Arkaýyn bolmak isleýärsiňizmi?Soýa belogynyň goşulmagy, kaloriýa ýetmezçiligi diýetasyna, şeýle hem myşsalaryň köpelmegi üçin döredilen berhizlere aňsatlyk bilen laýyk bolup biler.Soý myşsanyň ösmegine sebäp bolýan leýkine atly aminokislotada köp.Bu amal myşsany saklamak we gurmak islän wagtyňyz kesmek we köpeltmek üçin zerurdyr.

news

Soya belogynyň zyýanly täsirleri näme?

Soy ýyllar boýy köp erbet metbugata eýe boldy.Erkeklerde testosteronyň peselmegi we fitoestrogenleriň (berhiz oestrogenleri) köpelmegi bilen baglanyşykly.Bu diňe soýa belogynyň kabul edilmeginiň aşa ýokarydygy we berhiziň özi deňagramsyz bolan aýratyn ýagdaýlarda bellendi.

Gözlegleriň köpüsi, “aýal-gyz” iýmit hökmünde soýanyň töwekgelçiliginiň artykmaçdygy barada netijä gelýär.Soya, deňagramly iýmit bilen birleşdirilse, testosterona esasan bitarap täsir eder.

Köp adam üçin, soýa allergiýaňyz ýok bolsa, hiç hili zyýan bermezden howpsuz hasaplanýar.

Soya iýmitleniş maglumatlary
Soýa üç sany makronutrienti - belok, ýag we uglewodlary öz içine alýar.USDA Iýmit düzümi maglumatlar bazasyna görä, her 100 gr çig soýa üçin ortaça 36g belok, 20g ýag we 30g uglewod bar.

Bu gatnaşyklar soralýan önüme baglylykda üýtgär - Soýa belogynyň izolýasiýasyndan edilen silkme, soýa belogynyň burgerinden düýpgöter üýtgeşik bolar.

Soýada belok, C witamini we folat köp.Şeýle hem süýüm, kalsiý, demir, magniý, fosfor, kaliý we tiamin üçin oňat çeşme.

Soýa belogy ösümlik esasly goşundy.Haýwan we ösümlik esasly beloklar aminokislotalardan durýar.Doly belok bolmak bilen, bu soýa belogynyň ähli 9 aminokislotalardan (leýsin, izolýusin, lizin, metionin, fenilalanin, tronin, triptofan, walin we histidin) emele gelýändigini aňladýar.

Soýa şahalanan zynjyrly aminokislotalaryň gowy çeşmesidir.Şahalanan zynjyrly aminokislotalar (BCAAs) leýsinden, izolýusinden we valinden durýar.Bu aminokislotalar myşsany gurmakda, agyr türgenleşiklerden gutulmakda we maşklaryň işleýşini gowulandyrmakda möhüm rol oýnaýar.

Bizi nädip almaly?
Kompaniýanyň ady: Unibridge Nutrihealth Co., Ltd.
Sahypa: www.i-unibridge.com
Goşuň: LFree söwda zolagy, Linýi şäheri 276000, Şandong, Hytaý
TelL: +86 539 8606781
E-poçta:info@i-unibridge.com


Iş wagty: 17-2021-nji dekabry