Gämi hünärmeni

10 ýyllyk önümçilik tejribesi

Premium iýmit derejesi izolirlenen nohut belogy

Nohut belogy näme?
Belok tozy birnäçe görnüşde bolýar, köplenç süýtli belok, goňur tüwi belok tozy we soýa.Bugdaý we goňur tüwi belogynyň ajaýyp peýdalary bar we ikisem özbaşdak peýdaly.
Nohut belogynyň tozy häzirki wagtda ilkinji üçlügiň hataryna girmese-de, hünärmenler saglyga düşünýän sarp edijileriň köpelmegini we has köp ösümlik esasly we dowamly işlemäge dowam etmegini göz öňünde tutup, ýakyn ýyllarda meşhurlygyň ep-esli ýokarlanjakdygyny çaklaýarlar. berhiz.
Bu nohut goşundysynyň barha artýan meşhurlygy, bu weggie belok pudrasynyň ajaýyp düzümini göz öňünde tutup geň galdyrmaly däldir.Nohut belogynyň tozy, glýutin, soýa ýa-da süýt ýoklugy sebäpli, ähli belok tozanlarynyň arasynda iň gipoallergenidir.Garyn boşlugy hem aňsat we çişmegine sebäp bolmaýar, beýleki köp sanly belok tozanlarynyň umumy täsiri.
Nohut belogy nädip ýasalýar?Nohutlary poroşokda üwürip, soňra krahmal we süýümi aýryp, ýokary konsentrirlenen nohut belogyny izolýasiýa etmek üçin, süýjüliklere, bişirilen önümlere ýa-da desertlere beloklaryň kabul edilmegini çaltlaşdyrmak üçin ajaýyp.
Allergiki ýa-da glýuten ýa-da süýt duýgur bolsaňyz ýa-da sagdyn, ösümlik esasly wegetarian belok pudrasyny gözleýän bolsaňyz, nohut belogy iň oňat belok goşundylaryndan biridir.

Iýmitlenme faktlary
Belok goşundylaryny satyn alanyňyzda adamlaryň köplenç göz öňünde tutýan zatlarynyň biri, olaryň doly belok çeşmesi hasaplanylýandygy ýa-da ýokdugydyr.Belokyň doly kesgitlemesi, bedeniňiziň öndürip bilmeýän we iýmit çeşmelerinden almaly aminokislotalaryň dokuzyny öz içine alýan islendik iýmit ýa-da goşundy öz içine alýar.
Soýanyň dürli görnüşleri we köplenç belok tozanlaryny gurşap alýan bulaşyklyk sebäpli, dürli beloklarda aminokislotalaryň assortimenti we zerur zatlar hakda köp dürli pikirler bolýar.Köp adamlar soýa doly aminokislotaly profil bilen gök önümlere esaslanýan belokdyr öýdýärler, ýöne beýle däl.
Hemp belok tozy hem doly belok hasaplanýar, goňur tüwi belogy bolsa aminokislotalaryň doly mukdaryny ýerine ýetirýär, ýöne süýtli belok ýa-da kazein belogy bilen deňeşdirilende lizinde birneme pesdir.
Nohut belogynyň birkemsiz we şertli aminokislotalaryň ýoklugyna garamazdan, takmynan bir profil bar.Bu nohut belogyny düýbünden ýazmaly diýmekmi?Asla ýok!
Belok poroşoklary barada aýdylanda, ony açmagyň we gündelik işleriňize gowy dürlüligi girizmegiň möhüm bir sebäbi.
Adaty aýlanyşyňyzda nohut belogyny göz öňünde tutmagyň bir sebäbi, düzüminde zäherli belokdan has köp bäş gram belok bar, şonuň üçin myşsa gurmak, ýag ýakmak we ýürek saglygyny ýokarlandyrmak üçin hakykatdanam peýdaly bolup biler.
Mundan başga-da, nohut iýmitlenişine göz aýlaň we nohut belogynyň poroşokynyň näme üçin ýokumlydygyny görmek aňsat.Nohut iýmitlenişiniň her hyzmaty az mukdarda nohut kaloriýasynda, ýöne belokda we süýümde we birnäçe möhüm mikroelementlerde köp.
Takmynan 33 gram bolan nohut belogynyň bir çemçesi takmynan:
✶ 120 kaloriýa
✶ 1 gram uglewod
✶ 24 gram belok
✶ 2 gram ýag
Mill 8 milligram demir (45 göterim DV)
30 330 milligram natriý (14 göterim DV)
Mill 43 milligram kalsiý (4 göterim DV)
✶ 83 milligram kaliý (2 göterim DV)


Iş wagty: -20anwar-12-2022