Gämi hünärmeni

10 ýyllyk önümçilik tejribesi

NON-GMO izolirlenen soýa belok tozy

Izolýasiýa edilen soya belogy NON- GMO Soýa öndürilýär.Reňki ýeňil we önüm tozansyz.Emulsiýa görnüşini, sanjym görnüşini we içgi görnüşini berip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň beýany

1. Önümiň ady: izolýasiýa edilen soya belogy
2. CAS belgisi: 9010-10-0
3. Esasy maddalar: Ösümlik belogy
4. Çig mal: Soýa nahary
5. Önümiň möhüm aýratynlyklary (Himiki, Biologiki, Fiziki)
6. Daş görnüşi : Poroşok
7. Reňk : Açyk sary ýa-da kremli
8. Ys : Adaty we mylaýym

material

önümiň spesifikasiýasy

Fiziki we himiki aýratynlyklar

Gymmatlyk

Usulyýet

Belok (gury esas, N x 6,25,%)

≥90%

GB5009.5-2010

Çyglylyk

≤ 7.0%

GB5009.3-2010

Kül (gury esas,%)

≤ 6.0%

GB5009.4-2010

Fatag (%)

≤ 1.0%

GB / T5009.6-2003

Çig süýüm (gury esas,%)

≤ 0,5%

GB / T5009.10-2003

pH bahasy

6.5-8

5%

Gurşun (ppm)

≤ 0,2 mg / kg

GB5009.12-2010 I.

Arsenik (ppm)

≤ 0,2 mg / kg

GB / T5009.11-2003 I.

Merkuri (ppm)

≤ 0,1 mg / kg

GB 5009.17-2003 I.

Kadmium (ppm)

≤ 0,1 mg / kg

GB5009.15-2003 I.

Meşäniň ululygy (100 mesh)

≥ 95%

Tabaklaryň umumy sany, cfu / g

≤ 30000

GB4789.2-2010

Koliformalar, MPN / g

≤ 3

GB4789.3-2016 I.

E. coli / 10 gr

Ativearamaz

GB4789.38-2012

Hamyrmaýalar we galyplar (cfu / g)

≤100

GB4789.15-2010

Salmonella / 25 gr

Ativearamaz

GB4789.4-2016

Allergen maglumatlary

Hawa / Soýa we soýa önümleri

Spesifikasiýa

1) Et önümleri:
Soya belogynyň ýokary derejeli et önümlerine izolýasiýasy et önümleriniň gurluşyny we tagamyny gowulaşdyrmak bilen çäklenmän, belok düzümini ýokarlandyrýar we witaminleri güýçlendirýär.Güýçli işleýändigi sebäpli, suwuň saklanmagyny, ýagyň saklanmagyny üpjün etmek, agyr bölünişigiň öňüni almak, hilini ýokarlandyrmak we tagamyny gowulandyrmak üçin doza 2 bilen 5% arasynda bolup biler.Sanjym edilen belok sanjymy, hamam ýaly et bölejigine sanjym edilýär.Soňra et gaýtadan işlenýär, hamamyň hasyly 20% ýokarlandyrylyp bilner.
2) Süýt önümleri:
Süýt proteininiň izolýasiýasy süýt tozy, süýt däl içgiler we süýt önümleriniň dürli görnüşleri ýerine ulanylýar.Giňişleýin iýmitlenmek, holesteriniň ýoklugy süýdüň ornuny tutýar.Doňdurma öndürmek üçin süýtli poroşokyň ýerine soýa belogynyň izolýasiýasyny ulanmak, doňdurmanyň emulsiýa häsiýetini gowulaşdyryp, laktozanyň kristallaşmagyny gijikdirip we “çägelenmek” hadysasynyň öňüni alyp biler.
3) Makaron önümleri:
Çörek goşanyňyzda, çöregiň göwrümini ýokarlandyryp, deriniň reňkini gowulaşdyryp we saklanyş möhletini uzaldyp bilýän bölünen belogyň 5% -inden köp bolmaly däldir.Naharlary gaýtadan işlenende bölünen belogyň 2 ~ 3% -ini goşuň, bu gaýnandan soň döwülen tizligi azaldyp we naharlary gowulaşdyryp biler.Hasyllylygy we naharlary reňkli, tagamy bolsa güýçli naharlara meňzeýär.
4) Beýlekiler:
Soya belogynyň izolýasiýasy içgiler, ýokumly iýmitler we fermentlenen iýmitler ýaly azyk pudaklarynda hem ulanylyp bilner we iýmitiň hilini ýokarlandyrmakda, iýmitlenmegi ýokarlandyrmakda özboluşly rol oýnaýar.

Arza

application
application
application
application
application
application

Üns beriň

Ýaramlylyk möhleti:
18 aý
Bukja:
20kg / sumka
Saklamagyň ýagdaýy:
25 ° C temperaturada gurak salkyn şemalladylýan ýerde we çyglylygy 50% -den aşakda saklaň.


  • Öňki:
  • Indiki: