Gämi hünärmeni

10 ýyllyk önümçilik tejribesi

OPC 95% arassa tebigy üzüm tohumynyň ekstrakty

Üzüm tohumynyň ekstrakty üzüm tohumyndan alnan we esasan proantosýanidinlerden emele gelen polifenollaryň bir görnüşidir.Üzüm tohumynyň ekstrakty arassa tebigy maddadyr. Synaglar onuň antioksidant täsiriniň C witamini we E witamini bilen deňeşdirilende 30-50 esse ýokarydygyny, adamyň bedenindäki artykmaç erkin radikallary netijeli ýok edip biljekdigini we güýçli garramaga we immuniteti ýokarlandyrýandygyny görkezdi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň beýany

CAS belgisi:84929-27-1
Önümiň ady:Üzüm tohumynyň ekstrakty
Latyn ady:Vinitera L.
Daş görnüşi:Gyzyl goňur inçe poroşok
Işjeň maddalar:Polifenollar;OPC
Aýratynlyklary:UV tarapyndan polifenollar 95%, OPC (Oligomer Proantho Cyanidins) UV tarapyndan 95%

application
application
application
application
application
application
application
application

amaly

1) Üzüm tohumynyň ekstrakty, ateroskleroz (arteriýalaryň gatylaşmagy), ýokary gan basyşy, ýokary holesterin we aýlanyşygyň pesligi ýaly ýürek we gan damarlary bilen baglanyşykly şertlerde ulanylýar.
2) Üzüm tohumynyň ekstraktyny ulanmagyň beýleki sebäplerine nerw we gözüň zeperlenmegi ýaly süýji keseli bilen baglanyşykly kynçylyklar degişlidir;makula degenerasiýasy ýaly görüş problemalary (körlige sebäp bolup biler);şikes ýa-da operasiýadan soň çişmek.
3) Üzüm tohumynyň ekstrakty rak keseliniň öňüni almak we ýaralary bejermek üçin hem ulanylýar.Idearamaz täsirleri we seresaplyklary: Üzüm tohumy ekstrakty, adatça agyzdan alnanda oňat çydamlydyr.Kliniki synaglarda 8 hepdä çenli howpsuz ulanylýar.
4) Köplenç habar berilýän ters täsirlere kelle agyry degişlidir;gury, gyjyndyryjy kelläň;baş aýlanmagy;ýürek bulanma.
5) Üzüm tohumynyň ekstrakty bilen dermanlaryň ýa-da beýleki goşundylaryň özara täsiri.ünsli öwrenilmedi.
6) Saglygy goraýyş işgärleriňize ulanýan goşmaça we alternatiw amallaryňyz barada aýdyň.Saglygyňyzy dolandyrmak üçin näme edýändigiňizi olara doly surat beriň.Bu utgaşdyrylan we howpsuz idegi üpjün etmäge kömek eder.

Funksiýa

1) Koronar ýürek keseliniň (CHD) ýüze çykmagyny azaltmak;
2) täsirli antioksidantdyr;
3) Pes dykyzlykly lipoproteiniň (LDL) lipid peroksidasiýasyny saklaýar, okislenýän LDL-iň sitotoksikliliginiň öňüni alýar we öýjükleriň lipid peroksidasiýasyny goraýar;
4) C we E witaminleri bilen üpjün etmek;
5) Trombositleriň jemlenişiniň azalmagy;
6) aterosklerozyň öňüni almak;
7) Rak bilen baglanyşykly täsirler;
8) Damar damarlarynyň mylaýym myşsa öýjükleriniň köpelmeginiň gadagan edilmegi we ş.m.

duýduryş

Bukja:25KG / deprek


  • Öňki:
  • Indiki: