Gämi hünärmeni

10 ýyllyk önümçilik tejribesi

Belok we süýüm

 • Food Grade Dietary Pea Fiber

  Iýmit derejeli iýmit nohut süýümi

  Adam bedeninde köplenç “gödek däneler” diýlip atlandyrylýan berhiz süýümi möhüm fiziologiki rol oýnaýar, adam saglygynyň aýrylmaz iýmitlerini saklamakdyr.Kompaniýa iýmit süýümini öndürmek üçin bio-ekstraksiýa tehnologiýasyny kabul edýär, içegäni arassalap bilýän we aşgazan-içege keselleriniň öňüni almakda we aşgazan-içege saglygyny goramakda oňat täsir edip biljek iýmit süýümli önümlere baý himiki, ýaşyl we sagdyn himiki serişdeleri goşmaýar.

  Nohut süýümi suwuň siňdirilmegi, emulsiýa, asma we galyňlaşma aýratynlyklaryna eýedir we doňdurylan we ereýän durnuklylygy ýokarlandyryp, iýmitiň suwuň saklanmagyny we laýyklygyny gowulaşdyryp biler.Goşulandan soň guramaçylyk gurluşyny gowulaşdyryp, ýaramlylyk möhletini uzaldyp, önümleriň sinerezini azaldyp biler.

 • Vegetarian Protein — Organic Rice Protein Powder

  Wegetarian belogy - Organiki tüwi belok tozy

  Tüwi belogy, wegetarian belogy bolup, käbirleri üçin bugdaý belogyndan has aňsat siňdirilýär.Goňur tüwi uglewodlaryň beloklardan aýrylmagyna sebäp boljak fermentler bilen bejerilip bilner.Alnan belok tozy, soňra käwagt tagamly bolýar ýa-da süýjüliklere ýa-da saglyk sarsgynlaryna goşulýar.Tüwi belogy, belok tozynyň beýleki görnüşlerinden has tapawutly tagamlydyr.Tüwi belogynda aminokislotalar, sistein we metionin köp, ýöne lizinde az.Iň möhümi, tüwi bilen nohut belogynyň birleşmegi, süýt ýa-da ýumurtga beloklary bilen deňeşdirip boljak, ýöne käbir ulanyjylaryň şol beloklar bilen baglanyşykly allergiýa ýa-da içege meselesi bolmazdan has ýokary aminokislotany hödürleýär.

 • NON-GMO Isolated Soy Protein Powder

  NON-GMO izolirlenen soýa belok tozy

  Izolýasiýa edilen soya belogy NON- GMO Soýa öndürilýär.Reňki ýeňil we önüm tozansyz.Emulsiýa görnüşini, sanjym görnüşini we içgi görnüşini berip bileris.

 • NON-GMO Organic Isolated Pea Protein

  NON-GMO Organiki izolirlenen nohut belogy

  Izolýasiýa edilen nohut belogy, arassalamak, saýlamak, döwmek, aýrylmak, bugarmak, ýokary basyşly birmeňzeş, gury we saýlanan we ş.m. ýaly amallardan soň ýokary hilli nohut bilen öndürilýär. Bu belok 80% -den gowrak belok we 18-den gowrak açyk sary ysly. holesterinsiz aminokislotalaryň görnüşleri.Suwda çözülişi, durnuklylygy, ýaýramagy gowy, şeýle hem haýsydyr bir jelleşme funksiýasyna eýedir.

  Izolýasiýa edilen nohut belogy, arassalamak, saýlamak, döwmek, aýrylmak, bugarmak, ýokary basyşly birmeňzeş, gury we saýlanan we ş.m. ýaly amallardan soň ýokary hilli nohut bilen öndürilýär. Bu belok 80% -den gowrak belok we 18-den gowrak açyk sary ysly. holesterinsiz aminokislotalaryň görnüşleri.Suwda çözülişi, durnuklylygy, ýaýramagy gowy, şeýle hem haýsydyr bir jelleşme funksiýasyna eýedir.

 • NON-GMO Dietary Soy Fiber Powder

  NON-GMO iýmit soya süýümli poroşok

  Soýa süýümi, esasan, sellýuloza, pektin, ksilan, mannoza we ş.m. ýaly makromolekulýar uglewodlaryň umumy möhletinde adam iýmit siňdiriş fermentleri bilen siňdirip bilmeýänler, plazma holesterini ep-esli peseldip, aşgazan-içege funksiýalaryny we beýleki funksiýalary kadalaşdyryň.Öýjük diwar süýüminden we soýa kotiledonynyň belogyndan ýasalan özboluşly, ýakymly tagamly süýüm önümidir.Süýüm bilen belogyň bu birleşmesi bu önüme ajaýyp suw siňdiriji berýär.

  Soýa süýümi, öýjügiň diwar süýüminden we soýa kotiledonynyň belogyndan öndürilen özboluşly, ýakymly tagamly süýüm önümidir.Süýüm bilen belogyň bu kombinasiýasy bu önüme ajaýyp suw siňdiriji we çyglylygyň göçmegine gözegçilik edýär.Organiki taýdan tassyklanan prosesi ulanyp, GMO däl soýa öndürilýär.Mosturtlaryň köpüsinde meşhur iýmit goşundylaryndan we ingredientlerinden biridir.

  Gowy reňk we tagamly soýa süýümi.Suwuň gowy saklanmagy we giňelmegi bilen iýmitlere goşulsa, önümleriň garramagyny gijikdirmek üçin önümleriň çyglylygy artyp biler.Gowy emulsiýa, asma we galyňlaşma bilen, suwuň saklanmagyny we iýmitiň saklanmagyny gowulaşdyryp, doňmagyň, eremegiň durnuklylygyny ýokarlandyryp biler.