Gämi hünärmeni

10 ýyllyk önümçilik tejribesi

Wegetarian belogy - Organiki tüwi belok tozy

Tüwi belogy, wegetarian belogy bolup, käbirleri üçin bugdaý belogyndan has aňsat siňdirilýär.Goňur tüwi uglewodlaryň beloklardan aýrylmagyna sebäp boljak fermentler bilen bejerilip bilner.Alnan belok tozy, soňra käwagt tagamly bolýar ýa-da süýjüliklere ýa-da saglyk sarsgynlaryna goşulýar.Tüwi belogy, belok tozynyň beýleki görnüşlerinden has tapawutly tagamlydyr.Tüwi belogynda aminokislotalar, sistein we metionin köp, ýöne lizinde az.Iň möhümi, tüwi bilen nohut belogynyň birleşmegi, süýt ýa-da ýumurtga beloklary bilen deňeşdirip boljak, ýöne käbir ulanyjylaryň şol beloklar bilen baglanyşykly allergiýa ýa-da içege meselesi bolmazdan has ýokary aminokislotany hödürleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň jikme-jigi

materials
materials

amaly

Iýmitlendiriji goşundyda, sportda we saglyk iýmitinde, et we balyk önümlerinde, iýmitlenýän barlarda we iýmitlerde, eti çalyşýan içgiler, süýt däl doňdurma, çaga iýmitleri we öý haýwanlary, çörek-bulka, makaron we nahar, soýa alternatiw goşundylarynda ulanylýar.
1) Ösümlik esasly et: Beýleki ösümlik beloklary bilen garylan (nohut belogy / soýa belogy ýaly) we ýörite işlenip düzülen tehniki amaldan soň, et süýümine meňzeş ösümlik belok önümine öwrülýär.
2) Ösümlik esasly ýogurt: Beýleki maddalar bilen garylyp, soňra ýogurtda fermentlenýär.
3) Iýmitlenme: Beýleki maddalar bilen garyşyp, adamlaryň gününi tutuş iýmitlenmek bilen başlamagyň amatly usulyny almak üçin ajaýyp belok bilen üpjün ediň.Tüwi belogy, az mukdarda mazmun goşdy.Adamlaryň iýmitlenmegini goldamak üçin esasanam beden gurluşykçylary üçin 100% ösümlik belogy.Belok bar: Beýleki maddalar bilen garylan we beýleki amallardan soň adamlar üçin energiýa we iýmitlenmek üçin bir görnüşe öwrülýär.
4) Çagalar üçin nahar iýmek: iýmitlenmegi güýçlendirmek üçin umumy iýmit önümlerine goşulýar.
5) Çaga formulasy: Tüwiden alnan belok bilen ýörite düzülen çaga formulasyna goşuldy.Sygyr süýdüniň belogyny öz içine alýan formula ýa-da sygyryň süýt belogy ýa-da sygyr süýdüniň belogy allergiýasy bilen çydam edip bilmeýän bäbekler üçin amatlydyr.

application
application
application
application
application
application

Spesifikasiýa

Haryt

Hil standarty

Daş görnüşi

Sarymtyl poroşok, daşary ýurt meselesi ýok.

Dadyp görüň

Bitarap

Bölejikleriň ululygy

≥ 300 mesh

Belok düzümi

≥80%~85%

Çyglylygyň mazmuny

≤8.0%

Kül

≤5.0%

Şekeriň umumy mukdary

≤2.0%

Fatag

≤6.0%

Uglewod

≤8.0%

Melamin

≤0.1ppm

Süýüm

≤5.0%

Melamin

≤0.1ppm

Gurşun

≤0.1ppm

Merkuri

≤0.05ppm

Kadmium

≤0.2ppm

Arsenic

≤0.25ppm

Şigella

Absent

duýduryş

Gaplamak :
Içinde plastmassa 20 kg kraft sumka.

Saklamak:
Önüm açylmadyk asyl gaplamada yslardan, mör-möjeklerden we gemrijilerden boş ýerde gury ýerde saklanmalydyr.


  • Öňki:
  • Indiki: